Ánh trăng sân vắng chiếu
Nghìn dặm lòng xa xăm
Thấu đáy tương giang thấy
Cùng ai thu khách ngâm
Thành vang tiếng giốc lạnh
Chim ngủ tre trăng đêm
Cũng biết là cùng thức
Trong mơ sao khó tìm

tửu tận tình do tại