Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thịnh Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Bạch (333 bài)
- Đỗ Phủ (1458 bài)
- Vương Duy (161 bài)
- Vương Xương Linh (65 bài)
- Mạnh Hạo Nhiên (41 bài)
Tạo ngày 23/07/2014 10:34 bởi tôn tiền tử
Triệu Hoa 趙驊 (?-783) tự Vân Khanh 雲卿, người Đăng Châu đời Đường, tổ tiên người Thiên Thuỷ, cha Triệu Kính Tiên 趙敬先 từng làm Điện trung thị ngự sử. Ông đỗ tiến sĩ năm Khai Nguyên thứ 23, làm Thái tử chính học, Đại Lý bình sự, rồi bị biếm là Bắc Dương uý. Khi An Lộc Sơn vây hãm Trần Lưu, ông hàng giặc nên năm Khai Nguyên bị biếm tiếp làm Tấn Giang uý, sau làm tiếp tới Bí thư tiểu giám. Năm Kiến Trung thứ 4 (784) trong binh biến Kinh Nguyên, ông trốn vào trong núi, sau được truy tặng Hoa Châu thứ sử.