Nghỉ hưu xin rời tây tỉnh
Rừng xưa về ước xứ đông
Đến xưng người đi du học
Về hát bài hoài Việt ngâm
Lưng ngựa đất thu xa tít
Cô thuyền mờ sáng âm trầm
Biết anh có lòng nhớ khuyết
Vạn dặm hoài bão động tâm

tửu tận tình do tại