Đông Kính Đình sông như tranh vẽ
Đãi chiếu công nhàn nhã phiêu du
Khi Thiên Trúc, lúc Kính hồ
Đâu bằng lầu Dữu trăng mờ đêm nay.