Lệ rơi tay áo không thôi
Chia lìa quê cũ xa xôi nát hồn
Không bằng ngọn liễu tường đông
Năm năm đùa với gió xuân vườn nhà

tửu tận tình do tại