Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Sơ Đường

Đăng bởi Vanachi vào 31/08/2005 17:18

感遇其三十

朅來豪遊子,
勢利禍之門。
如何蘭膏嘆,
感激自生冤。
眾趨明所避,
時棄道猶存。
雲淵既已失,
羅網與誰論?
箕山有高節,
湘水有清源。
唯應白鷗鳥,
可為洗心言。

 

Cảm ngộ kỳ 30

Khiết lai hào du tử,
Thế lợi hoạ chi môn.
Như hà lan cao thán,
Cảm khích tự sinh oan.
Chúng xu minh sở tỵ,
Thì khí đạo do tồn.
Vân uyên ký dĩ thất,
La võng dữ thuỳ luận ?
Cơ sơn hữu cao tiết,
Tương thuỷ hữu thanh nguyên.
Duy ưng bạch âu điểu,
Khả vi tẩy tâm ngôn.