Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Sơ Đường

Đăng bởi Vanachi vào 01/09/2005 17:09

感遇其二十五

玄蟬號白露,
茲歲已蹉跎。
群物從大化,
孤英將奈何?
瑤臺有青鳥,
遠食玉山禾。
崑崙見玄鳳,
豈復虞雲羅!

 

Cảm ngộ kỳ 25

Huyền thiền hiệu bạch lộ,
Tư tuế dĩ tha đà.
Quần vật tòng đại hoá,
Cô anh tướng nại hà ?
Dao đài hữu thanh điểu,
Viễn thực ngọc sơn hoà.
Côn Lôn kiến huyền phượng,
Khởi phục ngu vân la!