Vẩy gầy xương cứng tự Nam Dương,
Nở trước xuân qua trùm đoá thường.
Huyền diệu ẩn bao thơm nhuỵ điểm,
Ngàn bông tuyết đẹp hợp thời thương (yêu).
Mưa dầy vàng rủ mây thêm đẹp,
Biếc nổi gió thu thơm toả tràn.
Ngàn bụi trong lòng hòng rũ sạch,
Năm qua sắt đá tạc tâm can.