Muôn cây một xanh kết
Um tùm thành núi này
Vào không gian chùa núi
Ngỡ không trời ngoài cây
Lòng ta bỗng trải rộng
Thấy ba suối thiêng ngay
Tính suối trong và tĩnh
Bóng vật thấy đổi thay
Trôi chảy và dừng lại
Rất phù hợp trong ngoài
Một chén hãy đỡ khát
Ý ta thiền không đây

tửu tận tình do tại