Chốn đồng lặng lẽ im
Phong chuyển mực khe lúa tàn
Nhân thất hạ từ nào.