Về đây Pác Bó cùng ôn sử
Ba chục năm trời khắp viễn phương
Cất bước năm châu qua bốn bể
NGƯỜI về Tổ Quốc, đất Cao Bằng.