Phú Sĩ đầu non mây tựa tuyết,
Dừng xe trạm nghỉ, nắng vừa lên,
Có duyên ngắm cảnh hồ Hà Khẩu,
Bởi tại Đông Kinh gặp bạn hiền.