Cung đình sâu thẳm ngày tháng dài
Cửa gài cỏ áy xiết buồn thay
Trong mộng vừa được ân sủng ái
Đã bị chim oanh réo tỉnh ngay


Nguồn: Bách khoa thư văn hoá cổ điển Trung Quốc, NXB Văn hoá thông tin, 2002
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)