Cung đình sâu thẳm ngày tháng dài
Cửa gài cỏ áy xiết buồn thay
Trong mộng vừa được ân sủng ái
Đã bị chim oanh réo tỉnh ngay


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)