Mới tờ mờ xe đà lạch cạch
Đất tối om không vết hằn xe
Cửa còn nửa đóng phòng the
Gối thêu còn ngấn lệ nhoè chưa khô
Tâm chàng vạn chuyến đi biền biệt
Thân em như những vết xe hằn
Sông xa, đường núi quanh quanh
Tai nghe vó ngựa, mắt vành bánh xe
Nhà đầy tình cảm nữ nhi
Tằm hoang không thể làm ra kén vàng.