Tuổi chớm sáu ba tóc tuyết pha
Vua còn tin đấy chúa yêu ta
Cơm ăn áo mặc nhờ dân cả
Nghĩa đắp nhân vun nhớ mẹ cha
Bạn học thường qua quen mẫn cảm
Chốn quê khách tới vẫn như nhà
Một lòng son sắt đời quan tiết
Mã số an thân đỉnh núi Trà

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)