Lần đầu xuống huyện Đại An
Đầu thai họ Phạm là con gái trời
Họ Lê Văn Cát thứ hai
Họ Hoàng núi Sóc với người chồng xưa
Hai trai dự duệ đến giờ
Ngàn năm tôn hiệu mẫu thờ khắp nơi
Hiển linh chống Mạc giúp đời
Nhân dân Phú Ích nhớ ngài không quên

tửu tận tình do tại