Trông tằm xem lửa,
Đêm rồi em chồng, nay tôi giữ.
Ngày không dám ngồi, đêm không ngủ,
Cẩn thận lửa chừ tằm bị vạ.
Tơ không có,
Lụa không được,
Tằm chết thảm thương.
Trông tằm xem lửa.

tửu tận tình do tại