Gà trong lồng đòi ngang hạc lão
Bụi cõi trần hứa hão cõi thanh
Nói rằng bay tới trời xanh
Mà sao mả đất lại đành chôn thây?

tửu tận tình do tại