" Đa mang chi nữa tình mây nước"
"Đa mang" chứ không phải "đã mang"