Tập Mấy vần thơ được tác giả in lần đầu năm 1935 gồm 28 bài, lần 2 năm 1941 gồm 47 bài trong đó có 1 bài bỏ, 20 bài thêm mới, 6 bài thay đổi tựa, và cách sắp xếp thứ tự cũng khác nhau. Ở đây là tập thơ theo lần in thứ nhất.