Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/07/2020 22:50

Viết mấy vần thơ “Tống biệt hành”,
Nghe chừng xáo trộn giấc tàn canh.
Hỡi ôi! thiên lý ngùi kim mã.
Vân các tan rồi nhạc yến anh.
Đồng ải sớm vương niềm cửu biệt,
Phù hoa khép chặt cửa kinh thành.
Mai nầy nhẩm lại dòng thơ cũ,
E đã hương vàng rụng giếng xanh.


Mùa tàn đông 1947

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]