Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 18/06/2009 00:21, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 08/06/2020 08:42

Tặng Thường Tiên Lê Quang Nhơn

Chứng với trên đầu thẳm thẳm xanh,
Vì đâu nên nỗi ngọn xa ngành?
Minh tân từ thuở chia vì bạn,
Cảm cựu bây giờ nhắc lại anh.
Giấc mộng Trần quân mơ lạnh ngắt,
Câu thơ Bùi lão đọc buồn tanh.
Bốn mươi năm lẻ dài đăng đẳng,
Gặp gỡ nhau đây hoạ phước dành.


19-7-1950

Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu, 1990