28/03/2023 01:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngộ cố tri bài 1

Tác giả: Thượng Tân Thị - Phan Quốc Quang

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 19/06/2009 00:21

 

Tặng Thường Tiên Lê Quang Nhơn

Chứng với trên đầu thẳm thẳm xanh,
Vì đâu nên nỗi ngọn xa ngành?
Minh tân từ thuở chia vì bạn,
Cảm cựu bây giờ nhắc lại anh.
Giấc mộng Trần quân mơ lạnh ngắt,
Câu thơ Bùi lão đọc buồn tanh.
Bốn mươi năm lẻ dài đăng đẳng,
Gặp gỡ nhau đây hoạ phước dành.
19-7-1950

Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu, 1990

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thượng Tân Thị » Ngộ cố tri bài 1