Con làm vua,
Mẹ đày tớ.
Giã gạo ngày lại tối,
Với tử thần chung chỗ!
Xa cách ba ngàn dặm,
Ai làm sứ cáo tố?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.