Tập thơ "Như một nỗi đời riêng" gồm 65 bài thơ, là tập thơ đầu tay của tác giả Từ Nguyễn, xuất bản năm 2009, NXB Thuận Hoá, Huế.