Tôi trải thơ mình đợi  một giấc mơ?
Một giấc mơ đợi lâu đến bất ngờ
Khi vô tình mùa Xuân qua trong vội vã
Để trong mắt ai cả một trời mùa Hạ
Tôi Lặng tìm em nhưng kiếm mãi không ra...

"Chiêu Quân Xuất Tải-Viêm Long Vô Song
 Tiên Nhân Chỉ Lộ-Vạn Nhạc Triều Tông
 Khê Sơn Hành Lữ-Ngọc Toái Côn Cương
 Thanh Long Xuất THuỷ-Hàn Mai Nở Rộ
    Dịch Cân Đoạn Cốt"