Vạn dặm phong cảnh khác,
Thấy người vẹt bỗng ghê.
Sao với thân viễn khách,
Chỉ toàn tiếng nơi quê.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.