Chuồn chuồn điểm nước
Đẻ trứng lung tung
Trứng nở ấu trùng
Sống trong nước đó

Là con chân mày
Đủ tháng đủ ngày
Mày leo lên cạn
Lưng mày nứt rạn

Mẻ sanh ra chuồn
Để rồi chiều buông
Chuồn bay đến nước
Bé mà hiểu được

Ấy chính nhờ ông
Nhân buổi thăm đồng
Giảng bày cho bé.