(Tặng những cây tre làng tôi)

Tre cho bóng dỡn
Trên lưng bò vàng
Bây giờ tre mệt
Bóng nằm ngủ ngon


Nguồn: Phạm Hổ, Chú bò tìm bạn, NXB Kim Đồng, 1970