Tàu qua ga Liễu Châu
Bác xưa tù nơi đâu?
Đêm rét, tê xiềng xích
Thương nước, dài tóc râu.


1956

Năm 1942-1943, Bác sang Trung Quốc, bị bọn phản động Tưởng Giới Thạch bắt giam ở Liễu Châu và nhiều nhà tù khác.

Nguồn: Tố Hữu, Gió lộng, NXB Văn học, 1981