Kính gửi Hồ Chủ tịch

Cam ngon Thanh Hoá vốn giòng
Kính dâng Chủ tịch tỏ lòng mến yêu
Đắng cay Cụ nếm đã nhiều
Ngọt bùi trời trả đủ điều từ đây
Cùng quốc dân hưởng những ngày
Tự do, hạnh phúc tràn đầy trời Nam
Anh hùng mở mặt giang san
Lưu danh thiên cổ, vẻ vang giống nòi


Tháng giêng Việt nam dân chủ cộng hoà năm thứ hai (2-1-1946)

Hằng Phương kính bút

Nguồn: Ảnh chụp từ bản viết tay của tác giả