Sống, chết, được như Anh
Thù giặc, thương Nước mình
Sống, làm quả bom nổ
Chết, như dòng nước xanh.


1956

Năm 1924, liệt sĩ Phạm Hồng Thái dùng bom mưu giết Méc-lanh, viên toàn quyền Đông Dương lúc y ghé qua Sa Điện ở Quảng Châu, Trung Quốc. Việc không thành, Phạm Hồng Thái nhảy xuống Châu giang tự vẫn.

Nguồn: Tố Hữu, Gió lộng, NXB Văn học, 1981