Đau xót hôn Anh, lần cuối cùng
Chế Lan Viên, anh vẫn trẻ trung
Mai sau, những cánh đồng thơ lớn
Chắc có tro Anh bón sắc hồng.


1989

Nguồn: Tố Hữu, Một tiếng đờn, NXB Văn học, 1992