Suối, thác, sông vội vàng tuôn ra biển,
Hải triều dâng quay trở lại đất liền.

Trước hàng rào cây xanh và hoa trắng,
Tay vẫy tay tạm biệt dễ như điên.

Hai thập niên thăng trầm rồi ngẫm lại,
Linh hồn ta cứ trở lại hằng đêm.
Khi gió thổi,
Vườn lòng ta nở hoa hương uất kim.