Nặng nề sát khí phủ non xanh,
Thua kém người ta, dạ không đành.
Phục hưng Tổ quốc, xong trọng trách
Đông du há bởi chữ lợi danh?