Đông chinh, tử đệ ba ngàn người,
Bởi lũ cáo cầy loạn chửa thôi.
Kách mệnh khó khăn, riêng phẫn uất,
Xanh kia trỏ kiếm lệ khôn nguôi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.