Như say thu cây rừng đỏ lá
Suối biếc rung đàn đá trong đêm
Hẹn hò nay đã lặng yên
Cả năm mưa gió không tin tức gì

tửu tận tình do tại