Này Mỡ ông ơi ông Mỡ ơi
Cái thú ông chơi xưa quá rồi!
Ngày nay thiên hạ đã khang khác
Thích Thịt chứ không ưa Mỡ ôi.

Nhất tự vi sư,bán tự vi sư
Tam môn diệc duệ,ai môn diệc duệ
(thiên,địa,nhân)
Nam Bang Nhất Lại.Tả Hữu Trung Thần.Nghĩa Khí Vạn Kiếp.Hiền Tài Muôn Đời