賣竹謠

日負兩竿竹,
賣之以充腹。
門內竹如山,
門外錢不還。
不言一何苦!
言之:
長鞭且鞭汝!
噫嗟嗟!
歸去來兮淚滂沱!
從今而後勿伐竹,
饌臥竹間死亦足!

 

Mại trúc dao

Nhật phụ lưỡng can trúc,
Mại chi dĩ sung phúc.
Môn nội trúc như sơn,
Môn ngoại tiền bất hoàn.
Bất ngôn nhất hà khổ!
Ngôn chi:
Trường tiên thả tiên nhữ!
Ái ta ta!
Quy khứ lai hề lệ bàng đà!
Tòng kim nhi hậu vật phạt trúc,
Soạn ngoạ trúc gian tử diệc túc!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Khôi

Ngày vác hai cây trúc,
Bán đi để dằn bụng.
Trong cửa tre chất cao,
Ngoài cửa tiền chẳng trao.
Chẳng nói thì thật khổ,
Nói thì roi dài sẽ quật chú!
Ôi chôi cha!
Bỏ quách ra về luỵ nhỏ sa!
Rày về sau đừng đốn tre nữa,
Đói, nằm trong tre chết cũng đủ!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương An

Mỗi ngày tre vác hai cây
Bán đi cho đủ một ngày cơm no
Vườn trong tre tựa núi gò
Vác ra tiền chẳng trả cho đồng nào
Nín thinh thì khổ xiết bao
Nói ra roi sẽ vụt vào chú thôi
Ôi than ôi
Bước chân về nước mắt rơi đầm đìa
Từ rày chớ có đốn tre
Giữa tre nằm đói chết đi cũng đành


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời