09/12/2022 20:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mại trúc dao
賣竹謠

Tác giả: Tùng Thiện Vương - 從善王

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/08/2021 20:49

 

Nguyên tác

日負兩竿竹,
賣之以充腹。
門內竹如山,
門外錢不還。
不言一何苦!
言之:
長鞭且鞭汝!
噫嗟嗟!
歸去來兮淚滂沱!
從今而後勿伐竹,
饌臥竹間死亦足!

Phiên âm

Nhật phụ lưỡng can trúc,
Mại chi dĩ sung phúc.
Môn nội trúc như sơn,
Môn ngoại tiền bất hoàn.
Bất ngôn nhất hà khổ!
Ngôn chi:
Trường tiên thả tiên nhữ!
Ái ta ta!
Quy khứ lai hề lệ bàng đà!
Tòng kim nhi hậu vật phạt trúc,
Soạn ngoạ trúc gian tử diệc túc!

Bản dịch của Phan Khôi

Ngày vác hai cây trúc,
Bán đi để dằn bụng.
Trong cửa tre chất cao,
Ngoài cửa tiền chẳng trao.
Chẳng nói thì thật khổ,
Nói thì roi dài sẽ quật chú!
Ôi chôi cha!
Bỏ quách ra về luỵ nhỏ sa!
Rày về sau đừng đốn tre nữa,
Đói, nằm trong tre chết cũng đủ!
Nguồn: Phan Khôi, Chương Dân thi thoại, Nhà in Đắc Lập, Huế, 1936, tr. 67

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tùng Thiện Vương » Mại trúc dao