Thả xa vạn dặm ngoài
Kéo dài dĩ vãng thôi...
Chỉ bứt, diều băng rơi
Đồng đất người lạnh mặc


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]