Thả xa vạn dặm ngoài
Kéo dài dĩ vãng thôi...
Chỉ bứt, diều băng rơi
Đồng đất người lạnh mặc


Nguồn: Tô Thùy Yên, Thắp tạ, An Tiêm xuất bản, Houston, 2004