quằn quại mãi rồi
đau khổ vẫn là đau khổ

bung tách mãi rồi
đói rách vẫn hoàn đói rách

cải cách rồi cải cách
lạc hậu vẫn là lạc hậu

đổ máu rồi đổ máu
nô lệ vẫn là nô lệ mà thôi

kêu gào mãi
cộng sản vẫn là cộng sản

chỉ con người
hầu như chẳng ai thành nổi con người.

8.11.22