Xướng-Hoạ vui đời thoải mái thay
Ngợi ngâm thi phú suốt đêm ngày
Bồng bềnh tiên tửu bồng bềnh gió
Bát ngát cung tình bát ngát mây
Sắc đượm giao hoà thơm thảo dậy
Hương nồng giai ngẫu mượt mà say
Tình tang khảy phím vần thương lộng
Phách nhịp thơ lòng thấp thoáng đây

Phách nhịp thơ lòng thấp thoáng đây
Bồng lai ẩn hiện ngát thơm này
Giai nhân gởi điệu mênh mông gió
Quân tử trao vần lả lướt mây
Mặc khách ươm từ lâng quãng nhạc
Tao nhân thảo bút lượn đêm ngày
Kim bằng thắng hội mùa hoan hỉ
Xướng hoạ vui đời thoải mái thay

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm