Phải thời cô quả, chịu thời cô,
Chẳng biết tuồng đời tính thế mô.
Dòm thấy bụi trần toan đóng cửa,
Ngọc lành chi để thẹn danh ô!


Xem chú thích ở bài 1.

Nguồn: Quách Tấn, Nét bút giai nhân, NXB Hà Nội, 1977