Trong cõi đời này
dù không phải
không giao du
nhưng chơi một mình
tôi thấy tốt hơn