Đã ngoài năm chục ngoảnh đầu trông
Phải trái cõi người giấc mộng không
Đầu hạ mưa mai phòng giữa núi
Nửa đêm rào rạt hắt song suông