Đến đây để ngắm xem
Làng quê xưa của tôi
Đã trở nên hoang vắng
Cả sân lẫn hàng rào
Không gì ngoài lá rụng