Nếu bài thơ của mi
không phải là pha lê

mi không
xứng với nó

Bài thơ cần rọi sáng
như tình yêu và nước mắt

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé