Bay bổng
ra biển khơi

nơi mọi từ
lạc mất

tìm kiếm những từ
thương yêu mi

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé