Trên con đường
chúng ta gặp nhau
những người bạn đường

Trên con đường
sang tây sang đông
tới nam và bắc

Bất luận
bạn ở đâu
con đường sẽ đi qua
trước cửa
nhà tôi

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé